ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( Digital Training Center : DTC )

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ พบสื่อที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ ง่ายๆ ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบสารสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระและชั้นเพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ
appzstory
หลักสูตร : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (วPA)

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตอนที่ 1)
-การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (ตอนที่ 2)
-การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงและพัฒนางาน(PA) (ตอนที่ 3)

ว่าง 656
appzstory
หลักสูตร : ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

-การประกวด Best Practice (มีโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด)
-1.สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
-2.ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (8 กลุ่มสาระฯ) ด้านบริหารจัดการ ด้านการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

-การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน (Competency based learning)
-จิตปัญญาศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้คำถาม
-Lesson Study และกระบวนการ PLC สู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
-การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA

-PISA กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
-การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA
-การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA
-การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ PISA

appzstory
หลักสูตร : การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Change Learning) ของครูภาษาไทยให้สอดคล้องกับผู้เรียนในยุค New Normal

- รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาไทยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในยุค New Normal
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal
- แนวทางการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยในยุค New Normal
- ครูภาษาไทยกับการสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
- จิตวิทยาการสอนของครูภาษาไทยในห้องเรียนออนไลน์

appzstory
หลักสูตร : การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

- Cyber Security คืออะไร
- ทำไม Cyber Security ถึงสำคัญ
- การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญที่สุด
- การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecuritytips)

appzstory
หลักสูตร : SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

-แนวทางและทิศทางการจัดการเรียนรู้ Coding ในยุค New Normal
-การนำเสนอผลงานและเสาวนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในบริบทชั้นเรียน”

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR

- การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR"
- สอนภาษาอังกฤษ Online ยังไงให้ ว้าวว
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดเกมิฟิเคชั่น (Using Technology in English learning and teaching based on Gamification)
- ความสำคัญของภาษาอังกฤษกับการพัฒนาวิชาชีพครู

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง

- Flibped Classroom ห้องเรียนกลับด้านกับการจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด New Normal
- การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุค New Normal
- การตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพและการเป็น YouTuber
- การตัดต่อวีดีโอการสอนสำหรับประกอบการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA)

appzstory
หลักสูตร : นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะอาชีพ

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการส่งเสริมอาชีพผู้เรียน
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและปัญหาเป็นฐานสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ
- Disign Thingking กับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(Young Entrepreneur)

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal

- การพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่ให้ปัง
- สร้างสื่อ AR ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ให้ว้าว
- การบูรณาการแนวคิด TPCK ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- การจัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้เป็น Active Learning

appzstory
หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)

- จากงานวิจัยในชั้นเรียน สู่การเขียนผลงานวิชาการประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามการประเมินเกณฑ์ใหม่(PA)
- การเตรียมความพร้อมครูสู่การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่(PA)
- การเขียนบทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิจัยในฐานข้อมูล TCI
- ครูกับการเขียนบทความวิจัยในการตีพิมพ์สู่การพัฒนาวิทยฐานะ
- การเขียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน (Research Propersal)


ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( Digital Training Center : DTC )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
The Secondary Education Service Area Office Mahasarakham
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-777987 , โทรสาร : 043-777987